Singing & Vocal Technique
เทคนิคการร้องเพลงและการใช้เสียง

The Hybrid Vocal techniques for Singing & Speech
ครูเอก รวบรวมประสบการณ์ในการศึกษากว่า 20 ปี และ ประสบการณ์ในการสอน ศิลปิน , นักแสดง , นักเรียนหลากหลายสาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ฯลฯ หลอมรวมเป็นองค์ความรู้และเทคนิคการการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของ การเรียน , การฝึกฝน และการแก้ไขเสียง ให้มีความเข้าใจง่าย-ไม่ซับซ้อน แต่สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการเรียนที่นักเรียนสามารถ “จับต้อง” , “เข้าใจ” และ “รู้จักวิธีการใช้เสียงของตนเอง”ได้อย่างถูกวิธีเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ในสายอาชีพที่ต้องร้องเพลงและใช้เสียงพูดเป็นประจำ

การสอนร้องเพลง และ สอนเทคนิคการใช้เสียง จะถูกแยกวิธีการและหลักสูตรออกจากกันอย่างชัดเจน ด้วยวิธีการสอนที่เป็น “ทางตรง” ที่จะนำให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ปลอดภัยกับเสียง และ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วที่สุด

ดังนั้น ไม่ว่านักเรียนจะเคยมีประสบการณ์ หรือ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียน-ฝึกฝนมาก่อน ฯลฯ จึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ เนื่องจากหลักสูตรการสอนในระบบผสมผสานและการฝึกตามขั้นตอนของ Kru Ake’s Vocal Method จะเป็นกระบวนการที่นำนักเรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านกายภาพ , เสียง ,อารมณ์-ความรู้สึก ผ่านแบบฝึกหัด การฝึกเปล่งเสียง-การพูด การควบคุมร่างกายตลอดจนค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลและนำมาใช้ได้อย่างมีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเองที่สุดนั่นเอง

แนวคิดและเทคนิคการการฝึก (Concept & Lesson)
การฝึกฝน เริ่มต้นจากความรู้และเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนตามธรรม
ชาติว่า “เสียงเกิดขึ้นและทำงานได้อย่างไร” โดยยึดหลักขององค์ประกอบในการเกิด
เสียงของมนุษย์ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานคือ ลมหายใจ และ สายเสียง ที่จะสร้าง
คลื่นเสียง ขึ้นทั้งในย่านความถี่ สูง-กลาง-ต่ำ ตลอดจนเป็นการกำหนด คุณภาพของเนื้อ
เสียง ที่แตกต่างกันในแต่ะบุคคล ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสร้าง ตำแหน่งเสียง ตำแหน่
งความกังวานหรือแก้วเสียง ของแต่ละบุคคล และผลิตออกมาเป็น การออกเสียง ตา
มลำดับ

โดยมีขั้นตอนการ “เรียนเดี่ยว” ที่เป็นมาตรฐาน คือ
1. ตรวจเช็ค และ ประเมินผล
เพื่อประเมินทักษะ ทั้งข้อดีและข้อเสีย , ทักษะที่ผู้เรียนมีและไม่มี ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน จากนั้นจึงกำหนดทิศทางและวางแผนการเรียนอย่างเหมาะสมสมที่สุดเพื่อเป้าหมายที่ตรงความต้องการของนักเรียน

2. ดีไซน์แบบฝึกหัดการฝึกเสียงตามเฉพาะบุคคล (Exercise & Vocalize)
ขั้นตอนของการกำหนดและออกแบบ “แบบฝึกหัดเสียง และ “การวอร์มเสียง” ที่เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีสภาพเสียงและปัญหาแตกต่างกัน เพื่อเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนกล้ามเนื้อเสียงและอวัยวะในการออกเสียงของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมได้ และมีความปลอดภัยต่อการใช้เสียงในทุกรูปแบบ

3. แก้ไขและพัฒนา (Fix & Improve)
เป็นขั้นตอนการแก้ไขและพัฒนาเสียง เพื่อสร้างคุณภาพและความยืดหยุ่นของเสียงทั้ง สูง-กลาง-ต่ำ และตำแหน่งที่สำคัญคือ “บริเวณจุดเชื่อมต่อของเสียง หรือBridge” เพื่อให้นักเรียนสามารถร้องเพลง หรือออกเสียง ในช่วงเสียงที่มีความกว้างมากขึ้นและแก้ปัญหาการร้องเพลงเพี้ยน , เสียงปลิ้น , เสียงแหบ , การเค้นเสียง , เสียงขึ้นจมูก , วิธีการใช้เสียงที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ และพร้อมเข้าสู่ “ขั้นตอนการการฝึกฝนตามแต่ละหลักสูตรทั้งการร้องเพลงและฝึกเสียงพูด” ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

เป้าหมายจากการฝึกฝนตามขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้นักเรียนมีเสียงที่ไพเราะ , สดใส , กังวาน และ มีกระบวนการเปล่งเสียงที่มีคุณภาพ (Vocal Balance)โดยระบบการหายใจ , การใช้ร่างกาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำงานได้อย่างสมดุลเป็นธรรมชาติ ตลอดจนทำให้ตำแหน่งของ กล่องเสียง(Larynx) มีความนิ่ง ไม่เคลื่อนตัว(กดหรือยก)มากเกินไป เป็นการแก้ไขปัญหา “การร้องเพลงหรือพูดด้วยคอ” ซึ่งเป็น

สาเหตุหลักที่ทำให้นักเรียนต้องเค้นหรือตะเบ็งเสียง และเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและสายเสียงอันเนื่องมาจากการใช้เสียงที่ผิดวิธีนั่นเอง

นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รับ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเสียง , การฝึก Daily Warm Up ตลอดจนแก้ไขความเข้าใจผิดๆในการใช้เสียง ฯลฯ เพื่อสร้างสุขนิสัยของการเป็น นักร้อง และ ผู้ใช้เสียงที่ดีโดยหลักสูตร นี้ครอบคลุมสำหรับ " ศิลปิน , นักร้อง , นักแสดง , พิธีกร ,ผู้ประกาศ , นักพากษ์ ตลอดจนบุคคลผู้ใช้เสียงในการทำงาน