The Vocal Technique for Singing
เทคนิคการใช้เสียงสำหรับ การร้องเพลง


คอร์สการเรียนร้องเพลงและแก้ไขปัญหาการร้องเพลงหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกเพศ-ทุกวัย(อายุ7ปีขึ้นไป) สอนโดยครูเอก แต่เพียงผู้เดียวในทุกๆชั่วโมง โดยเน้นความรู้-ความเข้าใจ -การนำไปใช้เพื่อผลลัพธ์ของการเรียนที่ได้ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

• Singing for Kid & Teen
 หลักสูตรเรียนเดี่ยวสำหรับเด็กและวัยรุ่นหลักสูตรการร้องเพลงและเทคนิคการใช้เสียง สำหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการร้องเพลงและดนตรีด้วยความสุขความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองตลอดจน การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาช่วงเสียงเปลี่ยน(เสียงแตก)ในช่วงวัยรุ่น เพื่อการร้องเพลงได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเสียงไปในทิศทางที่ดีในอนาคต

• Singing for Singer
หลักสูตรเรียนเดี่ยวสำหรับบุคคลทั่วไปและศิลปินมืออาชีพ
หลักสูตรเทคนิคการใช้เสียงและร้องเพลง เพื่อฝึกฝน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการร้องเพลง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ร้องเพลงไม่เป็น หรือมีปัญหาการร้อง) จนถึงระดับมืออาชีพเพื่อการร้องเพลงในสไตล์เพลงที่เป็นคุณ ตลอดจน การtraining สำหรับการประกวด , ออดิชั่น หรือ การร้องเพลงออกงานได้อย่างความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองในแบบที่นักเรียนเลือกได้

• Singing for Adult & Executive
หลักสูตรการร้องเพลงออกงานสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารหลักสูตรการขับร้องเพลง สำหรับนักเรียนผู้ใหญ่ หรือผู้บริหารที่มีเวลาน้อย หรือ ต้องการใช้งานให้ตรงตามความต้องการ สำหรับการร้องเพลงออกงาน , งานสังคม , เสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือ เพื่อเป็นงานอดิเรกสร้างความสุข

• Singing for Thai Style
หลักสูตรเทคนิคการร้องเพลงไทย (ลูกทุ่ง/ลูกกรุง)หลักสูตรการขับร้องเพลงไทยในสไตล์ ลูกทุ่ง หรือ ลูกกรุงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการร้องและต้องการพัฒนาการร้องให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมทั้ง การฝึกฝนสำหรับการประกวดแข่งขัน ออดิชั่นหรือแม้ไม่เคยมีพื้นฐานการร้องมาก่อนเลย

• Singing for Corporate
หลักสูตรการร้องเพลงขององค์กรหรือหน่วยงานหลักสูตรการขับร้องเพลงแบบกลุ่มในองค์กร เช่น กิจกรรมสันทนาการ , การประกวดร้องเพลง , กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์-ความมั่นใจ , กิจกรรมประจำปี ขององค์กร หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการร้องเพลงและการใช้เสียงของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

• Vocal Therapy for Singer
หลักสูตรการตรวจเช็คและซ่อมแซ่มเสียงหลักสูตรการตรวจเช็คเสียงและบำบัดเสียง สำหรับผู้มีความผิดปกติทางเสียงหรือมีสภาพเสียงที่ผิดปกติอันเนื่องมาจาจากการใช้งาน เช่น เสียงแหบ , ตำแหน่งเสียง , น้ำเสียงไม่มีคุณภาพ , พยาธิสภาพเสียง หรือ การร้องเพลงเป็นอาชีพ ฯลฯ เพื่อสร้างสุขนิสัยในการใช้เสียงร้องเพลงที่ดี และ คืนคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติให้กับนักร้องและผู้ใช้เสียงร้องเพลงโดยไม่ทำลายสไตล์ของนักร้อง
 


The Vocal Technique for Speech
เทคนิคการใช้เสียงสำหรับ การพูด


คอร์สการเรียน “ฝึกออกเสียง” เพื่อ “เสียงพูดที่มีคุณภาพ” ตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ อาทิ ดารา-นักแสดง , พิธีกร , ผู้ประกาศ ฯลฯ สร้าง
ความมั่นใจในการออกเสียง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเสียง หรือการออกเสียงเพื่อการใช้งานเสียงอย่างความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

• Vocal for Actor
หลักสูตรการใช้เสียงสำหรับดารา-นักแสดงหลักสูตรการใช้เสียง เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงในลักษณะต่างๆ เช่น ปัญหาคุณภาพเสียง , พูดไม่ชัด , ติดสำเนียงที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษากลาง , การพูดเร็วหรือช้าเกินไป , ปัญหาโทน เสียงที่ไม่สามารถสื่อสารด้านอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตลอดจน พัฒนาการใช้น้ำเสียงเพื่อพูดบทที่มีความสอดคล้องกับการแสดงได้อย่างมีคุณภาพและมืออาชีพ

• Vocal for MC and Speaker
หลักสูตรการใช้เสียงสำหรับพิธีกรหรือผู้ประกอบอาชีพด้านการพูดหลักสูตรการใช้เสียง เพื่อพัฒนาทักษะ และแก้ไขปัญหาการพูด , สร้างความมั่นใจในการออกเสียง , พัฒนาโทนเสียง-น้ำเสียง ,จังหวะการพูด ฯลฯ เพื่อการทำงานด้านการพูดและใช้เสียงได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ทั้งการเป็นพิธีกร ,นักพูด , นักบรรยาย ตลอดจน ผู้บริหารที่ต้องพูดในที่สาธารณะ

• Vocal for Kid & Teen
หลักสูตรการใช้เสียงสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นหลักสูตรการใช้เสียง เพื่อสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกสำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นการฝึกออกเสียงที่ชัดเจน มีน้ำเสียงที่ดี มีจังหวะการพูดที่ดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน เพื่อการพูดที่มีคุณภาพและมีความสามารถเหมาะสมกับวัย

• Vocal for Corporate
หลักสูตรการใช้เสียงและการพูดสำหรับองค์กรหลักสูตรการฝึกพูดและพัฒนาการออกเสียง เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ต้องใช้ทักษะในการออกเสียงและพูดอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ผู้บริหาร , หัวหน้างาน ,พนักงานขาย , คอลเซ็นเตอร์ , นักสื่อสารองค์กร ฯลฯโดยหลักสูตรนี้ สามารถกำหนดเนื้อหาหลักสูตร ทั้งแบบระยะสั้น หรือ ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน

• Vocal Therapy Course for Speaker
หลักสูตรการตรวจเช็คและซ่อมแซ่มเสียงหลักสูตรการตรวจเช็คเสียง , บำบัด และพัฒนาเสียง สำหรับผู้มีความผิดปกติทางเสียงหรือมีสภาพเสียงที่ผิดปกติเนื่องจากการใช้งานเสียงที่ไม่ถูกต้อง เช่น เสียงแหบ , เจ็บคอจากการพูด-ใช้เสียงแบบเรื้อรัง , เสียงไม่มีคุณภาพ ฯลฯ เพื่อสร้างสุขนิสัยใน
การใช้เสียงที่ดี และคืนธรรมชาติของเสียงที่ดีให้กับนักเรียน

Rates I อัตราค่าเรียน

• หลักสูตร เรียนเดี่ยว (Private Class) ของ Kru Ake Vocal
Studio สอนโดย ครูเอก แต่เพียงผู้เดียวในทุกชั่วโมงการสอน
สามารถเลือกลงคอร์สเรียนได้ ดังนี้

คอร์ส จำนวนชั่วโมง ราคา การนัดเรียน Promotion
รายครั้ง 1 ชม. 1,800 บาท นัดเป็นครั้งๆ  
1 คอร์ส 10 ชม. 15,000 บาท ล็อคเวลาได้ -
2 คอร์ส 20 ชม. 30,000 บาท ล็อคเวลาได้ แถมฟรี 2 ชม.
(รวม 22 ชม.)


หลักสูตร คลาสองค์กร (Corporate Class)
 
สอนโดย ครูเอก และ ผู้ช่วยวิทยากร (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
ติดต่อสอบถาม เพื่อรับคำปรึกษาโดยตรงจาก ครูเอก โดยหลักสูตรและเนื้อหา
การเรียน-การสอน จะเป็นการออกแบบร่วมกันเพื่อดีไซน์หลักสูตรที่ตรงตามความต้อง
การขององค์กรหรือหน่วยงาน โทร. 092-663-5514